워커연출법

페이지 정보

profile_image
작성자요술공주 조회 21회 작성일 2020-09-26 22:49:44 댓글 0

본문

Sub) 누르면 나오는 닥터마틴 코디자판기!가을겨울에 딱 필요한 FW 부츠 스타일링

*이 영상은 닥터마틴의 브랜디드 유료광고를 포함하고 있습니다

Please turn on CC for subtitles!
(한국어, English, Español, Français, Bahasa Indonesia, Tiếng Việt, 日本語, Português)

우리 해피님들 지내고 계신가요오??
닥마에 관심많은 해피님들에게 알려드리고 싶은 소식이 있어요

지금 닥터마틴에서 9월 4일(금)부터 9월 18일(금)까지
전 제품 20% 할인 (일부 품목 제외, 중복할인 불가)하고있답니다!

아래 주소로 보러가신후에 1번부터 3번까지 차근차근 따라하시면 어렵지않게 하실 수 있어요

[닥터마틴 공식몰] 혜니 아이템 보러가기 https://bit.ly/3jL4cRv

1. 닥터마틴 공식 홈페이지; 로그인 후, 마이페이지-쿠폰-쿠폰등록 에서
“혜니가쏜다” 입력\u0026쿠폰 등록 하면 사용 가능

2. 닥터마틴 오프라인 매장; 매장 스탭에게 영상 인증 후 20% 할인

3. 신규 회원 적립금 5만원 지급
바로가기 https://bit.ly/2DqdzXc

오늘은 누르면 코디가 뚝딱 나오는 코디 자판기 준비해봤습니다!
가을겨울 없어서는 안될 레더슈즈들로
무려 12가지의 스타일링을 보여드릴게요

닥터마틴 하면 부츠, 부츠하면 닥터마틴 아니겠습니까??!
제가 오랫동안 애정하고 잘 알고있는 브랜드이기때문에
그동안 갈고닦은 지식과 정보도 함께 알려드릴테니
오늘도 알차게 담아가시길 바랍니다

오늘 영상도 봐주셔서 정말 감사해요
더 유익한 패션정보들을 다음 영상으로 준비할께요
구독 좋아요 알람설정도 부탁드려요

#닥터마틴
#부츠스타일링
#닥터마틴코디자판기


cuckoonest@naver.com
blog : https://blog.naver.com/cuckoonest
instagram : https://www.instagram.com/heynee_showindow
혜인HEYNEE 's showindow : 광고누르면 나오는 코디자판기 재밌게 보고 계신가용??!!
오늘은 광고영상으로 가져왔지만 이미 영상도 여러차례 올릴만큼 정말 애정하는 브랜드라서
최대한 여러분들한테 도움이 많이 될 수 있도록 많은 정보 담아보려고했어요!!
스타일링 뿐 아니라 가죽이나 모양등 신발자체에 대한 정보도
이전 영상들보다 많이 담으려고 했는데 모쪼록 유용하게 보셨으면 좋겠습니다

신고있는 모든 신발은 https://bit.ly/3jL4cRv
링크 타고 들어가셔서 쿠폰코드 “혜니가쏜다” 꼭 잊지마시고 많이많이 사용해주세요

what i wear

hair band - forever21 (sold out!)
top - stylenanda (sold out!)
overall - stylenanda (sold out!)
shoes - Dr.martens jadon max https://bit.ly/3jL4cRv


LOOK 01
w. 1490 virginia black

hat - mosca (sold out!)
earings - heyneepick (sold out!)
ops - crazygirls
http://crazygirls.co.kr/product/%EC%97%90%EC%9D%B4%EB%A6%B0%ED%8E%98%EC%9D%B4%EC%A6%90%EB%A6%AC%EC%85%94%EB%A7%81%EC%9B%90%ED%94%BC%EC%8A%A4-ops-%EC%98%90%EB%A1%9C%EC%9A%B0%EB%A0%88%EB%93%9C-%EB%8B%B9%EC%9D%BC%EB%B0%B0%EC%86%A1/15396/category/27/display/1/
bag - zara (sold out!)
shoes - DR.martens https://bit.ly/3jL4cRv


LOOK 02
w. 1460 smooth black

hat - stylenanda (sold out!)
ops - ably https://a-bly.com/app/goods/690286
bag - samoondoh https://bit.ly/3mbHpR5
shoes - DR.martens https://bit.ly/3jL4cRv


LOOK 03
w. 1460 smooth orange

hat - apieceofcake
http://apieceofcake.co.kr/product/signature-bear-beanievivid-orange/1496/category/124/display/1/
hair accessary - rowkyshop
http://rowky.com/product/vintage-neutral-pop-rainbow-bean10pc-3-colors/23176/category/116/display/1/
top -zara (sold out!)
bag - puma
https://kr.puma.com/string-rider-backpack.html
pants - loveandpop
http://loveandpop.kr/product/detail.html?product_no=4362&cate_no=67&display_group=1
shoes - DR.martens https://bit.ly/3jL4cRv


LOOK 04
w. 1460 smooth pink

beret - versace
top -giodano
ops - stylenandaa (sold out!)
bag - vintage
shoes - DR.martens https://bit.ly/3jL4cRv


LOOK 05
w. 1460 smooth yellow

hat - 5252 by oioi (sold out!)
top - spao
skirt - ably https://a-bly.com/app/goods/801852
bag - forever21 (sold out!)
outer - stylenanda (sold out!)
shoes - DR.martens https://bit.ly/3jL4cRv


LOOK 06
w. 1460 smooth green

hat - stylenanda (sold out!)
top - giodano
outer & skirt - stylenanda (sold out!)
bag - ably https://a-bly.com/app/goods/359593
shoes - DR.martens https://bit.ly/3jL4cRv


LOOK 07
w. jadon pisa

beret - versace
top - zara
https://www.zara.com/kr/ko/%EC%95%A0%EB%8B%88%EB%A9%80-%ED%94%84%EB%A6%B0%ED%8A%B8-%EC%98%A4%EB%B2%84%EC%82%AC%EC%9D%B4%EC%A6%88-%EC%A0%90%ED%8D%BC-p09632244.html?v1=56135134
pants - zara
https://www.zara.com/kr/ko/%EC%95%A0%EB%8B%88%EB%A9%80-%ED%94%84%EB%A6%B0%ED%8A%B8-%EB%8D%B0%EB%8B%98-%EC%87%BC%EC%B8%A0-p09632243.html?v1=56135124
shoes - DR.martens https://bit.ly/3jL4cRv


LOOK 08
w. 1461 quad black

hair pins - doll'skill
ops - H&M (only blue!) https://www2.hm.com/ko_kr/productpage.0910494001.html
shoes - DR.martens https://bit.ly/3jL4cRv


LOOK 09
w. 1461 smooth black

hat - CHARLES JEFFREY LOVERBOY
top - rowkyshop
http://rowky.com/product/collar-point-crop-shirt-white-only/25168/category/35/display/1/
pants - maysome
https://maysome.com/product/detail.html?product_no=2840&cate_no=369&display_group=1
bag - Dr.martens (sold out!)
shoes - DR.martens https://bit.ly/3jL4cRv


LOOK 10
w. 1461 smooth cherry

hair pins - rowkyshop
http://rowky.com/product/%EC%A7%84%EC%A3%BC-%EC%82%B0%ED%98%B8%EB%B9%9B%EA%B5%AC%EC%8A%AC-%ED%95%80-2set/24245/category/16/display/1/
top -stylenanda (sold out!)
ops - stylenanda (sold out!)
watch - daniel wellington
https://www.danielwellington.com/kr/dw-watch-men-classic-st-mawes-rose-gold-40mm-mic/
bag - rowkyshop (sold out!)


LOOK 11
w. 1461 patent black

top - forever21 (sold out!)
outer - zara
https://www.zara.com/kr/ko/%EC%97%90%EC%BD%94-%EB%A0%88%EB%8D%94-%EB%B0%94%EC%9D%B4%EC%BB%A4-%EC%A0%90%ED%8D%BC-p03046029.html?v1=71633609
pants - youthbath https://bit.ly/3h9r4Zb
shoes - DR.martens https://bit.ly/3jL4cRv


LOOK 12
w. 2976 smooth black

beret - CHARLES JEFFREY LOVERBOY
top -giodano
ops - aplz
http://aplz.kr/product/detail.html?product_no=2981&cate_no=40&display_group=1
outer - common unique (sold out!)
pants - stylenandae (sold out!)
shoes - DR.martens https://bit.ly/3jL4cRv


그리고 사이즈나 착화감, 컬러등에 관해서 궁금한점 있으시면 저한테 물어봐주세요!
제가 닥마를 신은지 10년이 넘었거든요....ㅋㅋㅋㅋㅋ
답변 가능한 선에서 최대한 소비자입장에서 어드바이스 드릴게요
둉동 : 네...저 이런 영상이 필요했어요ㅜㅜㅜㅜㅜㅜ3년전에 졸업선물로 받았던 닥마 코디하기 어려울거같아서 신발장에 썩혀놨었는데 너무 아깝더라구요ㅠㅠ이번 가을겨울은 야무지게 신어볼게요 흑흑.. 목소리도 너무 듣기 편해서 시간가는 줄 모르고 봤어요♥
D N : 1:24 2:10
Karam Lee : 제이든 10홀이랑 같이 코디한 노란원피스 어디서 샀는지 궁금해요~ 넘 예뻐요!!!!
박기태 : 대구동성로점 에서 구매했어요!!!!!!!완전이뻐요
이지나 : 동성로 닥터마틴 매장에서 플렉스 했어용 심장이 콩닥콩닥 보고 첫눈에 반해서 바로 샀어요 감사합니다
dhdh aaa : 닥터마틴 부츠는 1460LL이 진리...
cwant choi : 혜인님 덕에 동성로 매장에서 저렴하게 구매해요~!!❤️
김말희 : 혜인 영상 감사해여~~^^동성로 매장에서 딱좋은 맘에 쏙드는 아이 집으로 가지고 가용
GC : 제이든보다 제이든3이 굽 얼마나 더 높나요

워커 하나로 4가지 데일리룩 코디하기!

안녕하세요 나나입니다 :)

오랜만이죠!!
며칠전에 업로드했다가 수정할 부분이 있어서 재 업로드 합니당

오늘 영상은 다들 하나씩 가지고있는 워커로
할 수 있는 다양한 코디를 준비했어요!

재밌게 봐주시고
재밌게 보셨다면 구독과 좋아요 ... 부탁드립니다!!

인스타는 bba_na_na

총총
Choong Jian Cheong : Very nice sexy looking body, do you want to marry me today, I love you so much
이강민 : 2:52 뒤에 가운데 일부러벨트안넣은건가요? 까먹은것같은데! 얼레링꼴레리
이강민 : 팩트) 저옷 우리가입으면 개콘됨
Tâm Nguyễn : Woewwwww
TINA TIKTOK OFFICIAL : Hi
드ᅮ : 편집뭘로하세영?
설향 : 노브라에 섹시 골반인가여? 살짝 흥분 ㅋ
Frank : No one is here for the clothes.
nhân nguyễn : why do the good youtuber have a little sub?? fucking loop
Sang Nguyen : Phaidon vu doing thoi choi con zine moi su nguen khiry Choi get the go load nguoi video load nguoi ngu moi can tien va ducks moi khong hieu than khiry ma

즁말 편해서 자주 착용할 워커! (feat.팀버랜드)

*패션커뮤니티 : http://cafe.naver.com/winterchoi
*인스타그램 : https://www.instagram.com/wt830/

ⓒ 2019. winterchoi all rights reserved.
스타일가이드 최겨울 : 상세설명 및 구매링크 https://www.timberland.co.kr/ 실제로 올블랙코디에 현재 1월31일기준 4회차 신고나갔음. 지퍼있는 워커 선호하는편은 아닌데 편한걸 어떡해
이상건 : 최겨울님 옷도 잘입는데 수염이 진짜 한 몫 단단히 하는듯
Eugene Bach : y-3 부츠 사고 아무데나 신고 다니기 아까워서 이거 고려중이었는데 지름신 확 왔네요 고맙습니다 ㅎ
매스몬스터 : 워커는 진짜 코디하기 어려운거같음
엄스트라이크 : 카키색 6인치 워커있는데 도무지 어떻게해야할지 모르겠어요
박현근 : 그냥 아저씨 인줄 알았는데 겁나 잘입네
암살귀 : 대부분 끈있고 옆에 지퍼가 없어서 아쉬움
There There : 브루클린 사이드짚 설명할때 보여주시는 실착 사진에서 입고계신 바지 정보 좀 알 수 있을까요...?? 너무 이뻐요
ᅲ1 : 사이즈280 있나요 ㅋㅋㅋ 없겠찌
Sean Marks : 브루클린 사이드짚 저거 비오는 날 신어도 되나요? 방수가되고 신발에 물닿아도 괜찮은지 궁금해요

... 

#워커연출법

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

전체 471건 1 페이지
게시물 검색
Copyright © www.flexio.or.kr. All rights reserved.  Contact : help@oxmail.xyz